บทความ

Solar PV Rooftop คืออะไร?

รู้จัก SOLAR PV​

Solar PV Rooftop คืออะไร?​

Solar PV หมายถึง แผงโซล่าเซลล์ที่ใช้แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า โดยการใช้แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานในการทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าผ่านปรากฏการณ์ ทางเคมีที่ชื่อว่า Photovoltaic หรือ PV โดยอุปกรณ์ชนิดนี้เป็นชุดอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ ที่ช่วยนำแสงแดดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมาสร้างให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าผ่าน ปรากฏการณ์ทางเคมี Photovoltaic จึงกลายมาเป็นตัวย่อ PV ด้านหลังคำว่า Solar ซึ่งหมายถึงแสงอาทิตย์